Realtime Tracking System (RTS)

     เป็นโปรแกรมบริหารจัดการด้านการผลิตและเครื่องจักร โดยที่โปรแกรมสามารถบ่งบอกการผลิตชิ้นงานในแต่ละเครื่องจักรออกแบบเรียลไทม์ พฤติกรรมการใช้งานเครื่องจักร วัตถุดิบที่ใช้งานในแต่ละเครื่องจักร กระบวนการผลิตและสรุปผลออกมาในรูปแบบ Excel ในแต่ละกระบวนการ

     จากรูปภาพ เป็น Diagram ภาพรวมในการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้งานกับระบบ โดยมี RTS Counter Board ในการนับจำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ในแต่ละเครื่องจักร โดยส่งสัญญาณด้วย Wi-Fi ไปยังเซิฟเวอร์ เพื่อนำชิ้นงานที่ผลิตได้นั้น นำมาใช้งานกับระบบ Realtime Tracking System ส่วนในการใช้งานของผู้ใช้ จะใช้งานผ่านทาง Tablet เพื่อใช้งานโปรแกรม Realtime Tracking System ในแต่ละกระบวนทำงาน ทุกๆ กระบวนทำงานระบบจะสร้างเอกสารที่เป็น EXCEL และ PDF เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ประโยชน์การใช้งาน

1. สามารถดูผลสรุปการผลิตในรูปแบบ Excel แบบอัตโนมัติได้

Before

ต้องใช้ผู้ปฏิบัตงานเสียเวลาในการจัดทำเอกสาร


After

ระบบจะสร้างไฟล์ Excel และ PDF อัตโนมัติ


2. แสดงข้อมูลในรูปแบบเรียลไทม์ และยังสามารถนำข้อมูลมาอ้างอิงและนำไปประมวลผล

Before

เกิดความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลผิด


After

ข้อมูลในแต่ละกระบวนการแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น

การเติม Material                  การติดตั้ง Mold และ condition                  การนับยอดผลิต

3. ลดเวลาและกำลังคนในการทำงาน

Before

ใช้เวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง


After

ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที

4. ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้น


5. มาลดการใช้กระดาษที่เป็นส่วนหนึ่งของความสิ้นเปลื้องโดยการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเลคโทรนิค

Before

เสียเวลาในการจัดทำเอกสารและเปลืองกระดาษ
After

ลดขั้นตอนการจัดทำเอกสารโดยใช้โปรแกรมแทน
6. ลดการทำงานซ้ำซ้อนในงานเดียวกัน

Before

ต้องทำซ้ำๆ ลงในเอกสารเสียเวลาในการจัดทำ


 After

ลงข้อมูลโดยเพียงกดปุ่มที่ง่ายต่อการใช้งาน
                   

7. ง่ายต่อการตรวจสอบ และลดเวลาที่สูญเสียในการทำงานที่ต้องตรวจย้อนหลัง

Before

ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบและค้นหาเอกสาร


After

สามารถค้นหาและตรวจอบไฟล์ใน Excel ได้ง่าย

8. ง่ายต่อการนำข้อมูลที่แสดงมาใช้งานในการตัดสินใจเพื่อนำไปสู่การการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

Before

ต้องค้นหาข้อมูลในการหาปัญหาต้องใช้หลายเอกสาร

   
After

สามารถสรุปข้อมมูลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและแสดงออกมาในรูปแบบกราฟเพื่อใช้งานได้ง่ายมากขึ้น


คุณสมบัติของโปรแกรม

1. มีการป้องกันในการเข้าสู่ระบบด้วย Username , Password2. มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ

- User

- Leader

- Supervisor

- Admin

User

Supervisor
Leader

Admin
3.สามารถเลือกประเภทกระบวนการผลิตแบบ Manual และ Automatic ได้

- Automatic เป็นการดึงข้อมูลชิ้นงานของดี (Good Part ) และของเสีย (NG) จากเครื่องจักรโดยตรง

- Manual เป็นการป้อนข้อมูลจากผู้ดูแลเครื่องจักร

4. สามารถอ่านข้อมูลผลผลิตจากเครื่องจักรแบบเรียลไทม์โดยใช้ RTS Counter Board
5.สามารถดูสถานะเครื่องจักรในแต่ละเครื่องจักรในรูปแบบเรียลไทม์ได้6. ระบบสามารถแจ้งเตือนไปยังวิศวกรเมื่อเครื่องจักรไม่สามารถผลิตชิ้นงานต่อได้7. สามารถป้อนข้อมูลการผลิตได้8.ระบบสามารถคำนวณชิ้นงานที่ค้างการผลิตแบบอัตโนมัติได้9.สามารถป้อนข้อมูลสถานะเครื่องจักรก่อนผลิตหรือช่วงที่ผลิตได้
10.สามารถจัดการใช้งานวัตถุดิบในแต่ละเครื่องจักรได้11.ในแต่ละกระบวนการผลิตระบบสามารถสรุปรายงานในรูปแบบ Excel และ PDF แบบอัตโนมัติได้12.สามารถดูสรุปการใช้เครื่องจักรแบ่งตามประเภทเครื่องจักร13. สามารถกำหนดเครื่องจักรในระบบโดยจะต้องเป็นสิทธิ์ Admin เท่านั้น13. สามารถจัดการผู้ใช้งานในระบบสิทธิ์จะต้องเป็น Leader ขึ้นไป

 
 
×