HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
สงขลา
 

 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค มาตั้งแต่ สมัยโบราณ และเป็นเมืองที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ จึงมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกทั้งยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษดั้งเดิม ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา และการละเล่นพื้น เมืองต่างๆ ที่น่าสนใจและน่าศึกษามากมายนอกจากนี้สงขลายังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งชายทะเล ทะเลสาบ ป่าไม้ น้ำตก และมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในน้ำ มีอำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมเป็น ที่ตั้งของสนามบินนานาชาติแห่งสำคัญของภูมิภาคและของประเทศ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย มาเยี่ยมเยือนและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ประมาณ 7,393 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,620,625 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 26 ของประเทศ ลักษณะพื้นที่ทางทิศเหนือของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันตก เป็นเขตภูเขาและที่ราบสูง โดยมีเทือกเขาสันกาลาคีรีเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างสงขลาและรัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เมืองสงขลานี้เดิมมีชื่อที่คนไทยใช้เรียกกันว่า "เมืองสทิง” สันนิษฐานว่าชื่อเมือง “สงขลา” น่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “สิงหลา” ที่แปลว่าเมืองสิงห์ อันเป็นชื่อที่พ่อค้าชาวเปอร์เซียอินเดียใช้เรียกกันในอดีต เนื่องจากได้แล่นเรือผ่านเข้ามาในทะเลสาบสงขลา เห็นเกาะหนู-เกาะแมวจากระยะไกลๆ มีลักษณะคล้ายสิงห์ 2 ตัวหมอบเฝ้าปากทางเข้าเมือง จึงตั้งชื่อเมืองตามนั้น หรืออีกข้อ สันนิษฐานหนึ่งกล่าวว่า คำว่า “สงขลา” นั้นมาจากคำว่า “สิงขร” ที่แปลว่า “ภูเขา” เนื่องจากเมืองสงขลาในยุคดั้งเดิมตั้งอยู่เชิงเขา เมื่อพ่อค้าชาวมลายูเดินทางเข้ามาค้าขาย ได้ออกเสียงเพี้ยนเป็น “เซ็งคอรา” และต่อมาเมื่อชาวตะวันตกเข้ามา ก็ออกเสียงชื่อเมือง เพี้ยนเป็น “ซิงกอรา” (Singora) จากนั้นจึงค่อยๆ เพี้ยนเป็นคำว่า “สงขลา” ดังปัจจุบันเมืองสงขลาเป็นชุมชน ขนาดใหญ่มาตั้งแต่ ในอดีต ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ในบริเวณที่เป็นอำเภอสทิงพระในปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางการปกครองของ ดินแดนรอบๆ ทะเลสาบสงขลาในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12–19 มีรูปแบบวัฒนธรรมแบบศรีวิชัย มีการขุดคลองเชื่อมต่อ ระหว่างตัวเมืองกับทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย และทำการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวจีนในสมัยราชวงศ์ถัง (ประมาณ พ.ศ. 1201–1450) ต่อมาอาณาจักรศรีวิชัยได้เริ่มเสื่อมอำนาจลงเพราะการรุกรานจากชนชาติต่างๆ ทั้งพวกโจฬะ จากอาณาจักรตันเชอร์ ทางภาคใต้ของอินเดีย พวกโจรสลัดมาเลย์ และชาวมุสลิมมลายู ที่อพยพมาจากหมู่เกาะต่างๆ ในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีประเทศ อังกฤษสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ชุมชนเมืองสทิงพระเก่าก็ได้อพยพโยกย้ายไปตั้งรกรากอยู่ในหลายพื้นที่ของดินแดนแถบนี้ เกิดเป็น เมืองต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่งกรุงศรีอยุธยา เมืองสงขลา เป็นหนึ่งในเมืองประเทศราชจำนวน 16 หัวเมือง และในสมัยกรุงธนบุรี เมืองสงขลาเริ่มมีบทบาทสำคัญขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากการค้า กับประเทศจีนเจริญขึ้น มีคนจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองสงขลาเป็นจำนวนมาก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรง แต่งตั้งหัวหน้าคนจีนขึ้นเป็นเจ้าเมือง เมืองสงขลาจึงถูกปกครองโดยเจ้าเมืองในตระกูล ณ สงขลา ติดต่อกันมาเป็นเวลานานถึง 126 ปี เจ้าเมืองชาวจีนเหล่านี้ได้วางพื้นฐานความเจริญด้านต่างๆ และพัฒนาเมืองสงขลาจากที่เป็นเมืองบริวารเล็กๆ ของนครศรีธรรมราช เจริญเติบโตจนกระทั่งกลายเป็นเมืองศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และเป็นที่ตั้งที่ว่าการมณฑลนครศรีธรรมราชระหว่างปี พ.ศ. 2439– 2476 ทำการค้าขายกับกรุงเทพมหานคร สิงคโปร์ และเมืองอื่นๆ อย่างเจริญรุ่งเรือง และมีการก่อสร้างศิลปวัตถุและศาสนสถาน ไว้มากมาย บริเวณสองฝั่งปากทะเลสาบสงขลา

ปัจจุบันจังหวัดสงขลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอควนเนียง อำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา และอำเภอคลองหอยโข่ง
ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
ทิปส์ท่องเที่ยว
  • ตลาดน้ำคลองแห มีทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลาเย็นถึงกลางคืน
ประวัติ , หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ & การเดินทางไปจังหวัดสงขลา
การเดินทางไปสงขลา โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อำเภอปากท่อ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอทุ่งสง ...
รวม VDO สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ. สงขลา
สงขลา
ย่านเก่า ถ.นครนอก-ใน ถ.นางงาม Home Stay ณ.เกาะยอ ทะเลสาปสงขลา ยอดเขาตังกวน ศาลาพระวิหารแดง หาดสมิหลา เกาะหนู-แมว หาดใหญ่ จุดชมวิวเขาคอหงส์  ถ.เสน่หานุสรณ์ ย่านอาหาร หาดใหญ่ใน-ไก่ทอด   ตลาดกิมหยง วัดหาดใหญ่ใน ตลาดน้ำคลองแห      ...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดของ จ. สงขลา
ทะเลสาบสงขลา
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันเปิดทำการ: ทุกวัน     เวลาเปิดทำการ: 24 Hour         หมวดหมู่ : เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบเป็นทะเลสาบธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย มีความยาวจากปากน้ำไปทางทิศเหนือประมาณ 80 กิโ...
แหลมสมิหลา
แหลมสมิหลา   More@รวมVDOที่แหลมสมิหลาจะพบกับหาดทรายละเอียดสีขาวนวลสะอาด และบรรยากาศสุดร่มรื่นไปด้วยทิวต้นสนทะเลที่สวยงามร่มเย็น ชวนให้เดินถอดรองเท้าลงไปสัมผัสกับทรายละเอียดนวล แถมยังเป็นการบำบัดด้วยการนวดที่ผ่อนคลายได้ดีนัก แหลมสมิหลาตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สงขลาแหลมสมิหลาตั้งอยู่ในจังหวัดสง...
สวนสัตว์สงขลา
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :   More@รวมVDO วันเปิดทำการ: ทุกวัน     เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 17.30         หมวดหมู่ : สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นสวนสัตว์เปิดริมถนนสงขลา-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง มีเนื้อที่ 911 ไร่ ม...
ย่านเมืองเก่าสงขลา
ย่านเมืองเก่าสงขลา  More@รวมVDOย่านเมืองเก่าสงขลา เมืองที่มีเสน่ห์ด้วยตึกรามบ้านช่องที่ยังคงอนุรักษ์แบบดั้งเดิมไว้ และสักการะเจ้าพ่อกวนอู ย่านถนนนางงาม หรือถนนเก้าห้อง รวมทั้งถนนนครนอกและถนนนครใน ชมโรงสีเก่า “หับ โห้ หิ้น” ที่มีห้องแถวไม้แบบจีนผสมฝรั่งแบบชิโนโปรตุกีส ส่วนโรงแรมนางงามเป็นโร...
สะพานติณสูลานนท์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :  More@รวมVDOวันเปิดทำการ: ทุกวัน     เวลาเปิดทำการ: 24 Hour         หมวดหมู่ : แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถานเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 4146 เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 407 สายหาดใหญ่-สงขลา กับทางหลวงหม...
น้ำตกโตนงาช้าง
น้ำตกโตนงาช้าง  More@รวมVDOสัมผัสธรรมชาติป่าดงดิบ ที่ตั้ง อำเภอหาดใหญ่น้ำตกโตนงาช้างเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพรรณพืชและสัตว์ป่า ด้วยชื่อเสียงความงามของน้ำตกโตนงาช้างและการเดินทางที่สะดวก ไม่ไกลจากตัวเมืองหาดใหญ่ จึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นั...
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : More@รวมVDOวันเปิดทำการ: ทุกวัน     เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 17.00        หมวดหมู่ : สวนเพื่อการศึกษาหมู่ที่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   Tel. 0 7433 1184-9ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านอ...
เกาะยอ
เกาะยอ  More@รวมVDOเกาะยอเป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบสงขลา เกาะยอมีทัศนียภาพที่สวยงาม อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสงขลา เพียงแค่ข้ามสะพานติณสูลานนท์มาก็ถึง เกาะยอตั้งอยู่ที่ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ที่เกาะยอ มีสถาบันทักษิณคดีศึกษา เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ และเกาะยอ รวมทั้งการแสดงศิลปวัตถุต่...
พิพิธภัณฑ์พธำมรงค์ (พะธำมะรง)
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :  More@รวมVDOวันเปิดทำการ: วันอังคาร - วันอาทิตย์     เวลาเปิดทำการ: 08.30 - 16.00         หมวดหมู่ : พิพิธภัณฑ์ถนนจะนะ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา     Tel. 0 7423 1055, 0 7423 8518, 0 ...
 
 
×