HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
สุพรรณบุรี
 

เที่ยวงาน เทศกาลประเพณี & กิจกรรมประจำจังหวัด

ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี
ประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรีกำหนดการจัดงาน : วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2555สถานที่ : ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีประเพณีแห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนา และการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู...
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จัด ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ มีการแสดงยุทธหัตถีชนช้างเทิดพระเกียรติ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของอำเภอและหน่วยราชการต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงมหรสพ งานนี้จะจัดในช่วงปลายเดือนมกราคม ระยะเวลาประมาณ 9 วัน โดยจะกำหนดให้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีมีการจัดกิจกร...
ประเพณีตักบาตรเทโว
ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นคำย่อมาจาก "เทโวโรหณะ" หมายถึง การเสด็จลงจาก เทวโลกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ได้เสด็จไปประกาศพระศาสนาในแคว้นทั่วชมพูทวีป เริ่มตั้งแต่เมืองราชคฤท์, พาราณสี, เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นรา...
งานประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี
งานประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรีกำหนดการจัดงาน : วันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2555สถานที่ : ณ สมาคมตงอั้วอ่วยก้วง (สมาคมจีน) ถ.พันคำ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีขอเชิญเพื่อนๆ ชาวเที่ยวเมืองไทย มาร่วมสืบสานประเพณีทำบุญ บริจาคทานของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยการร่วมงาน “ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี...
ทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรี
ทุ่งทานตะวันสุพรรณบุรี กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม ของทุกปี ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งทานตะวันบาน และทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม ไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้ สับปะรดสี อะโกลนีมา หน้าวัว ชวนชม กุหลาบเมืองหนาว ไม้ดัด พร้...
 
 
×