HOME
 
วางแผนท่องเที่ยว ตามปฏิทินเทศกาลประเพณี แต่ละจังหวัด__Click Here!! (Being Update/กำลังเพิ่มข้อมูล)
 
งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
 

บุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือ บุญคูนลาน เป็นประเพณีทำบุญที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะนำมานวดที่ลานนวดข้าว ก่อนนำข้าวไปเก็บในยุ้งฉาง เรียกว่า บุญคูนลาน โดยเชิญญาติพี่น้องมาร่วมทำบุญเพื่อร่วมบูชาแม่โพสพ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ โยงด้ายสายสิญจ์รอบกองข้าว ถวายอาหารบิณฑบาตร เลี้ยงญาติมิตร พระสงฆ์อนุโมทนาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ผู้ร่วมพิธีตลอดจนประพรมลานข้าว วัว ควาย เจ้าของนา เพื่อเป็นสิริมงคล

จังหวัดขอนแก่นโดยอำเภอบ้านไผ่ ได้สืบสานประเพณีดังกล่าวโดยกำหนดจัดงานแห่ปราสาทข้าว หรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ ในเดือนมกราคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี "ไทอีสาน" ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ เผยแพร่กิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสินค้าชุมชน เสริมสร้างความสมานฉันท์ของประชาชน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมสำคัญ คือให้ชาวบ้านนำข้าวเปลือกมารวมกันไว้ที่ลานชั่วคราว บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ แล้วประกอบพิธีกรรมตามประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อาทิเช่น การนำข้าวเปลือกมาโฮมบุญ การสู่ขวัญข้าวขวัญน้ำ การถวายทานข้าว จัดขบวนแห่ปราสาทข้าวจากทุกตำบล จากหน่วยราชการ/ภาคเอกชน จัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคราชการ/เอกชน จัดประกวดเรียงความเรื่อง "ข้าวของพ่อ" ประกวดแข่งขันสารภัญญะ งามตุ้มโฮมไทบ้านไผ่ ประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอิสานตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ การแสดงแสง สี เสียง ชุด"กุ้มข้าวใหญ่ ไอศวรรย์ อัศจรรย์เมืองบ้านไผ่" และการแข่งขันการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและปศุสัตว์

 

สถานที่ท่องเที่ยว 77 จังหวัด          12 เดือน ดาว 9 ตะวัน 

 

  

Krabi-Your Dream Holiday        View Finder-เกาะพีพี                          

    

               The Most Beautiful Island in Thailand

                                                

 
 
×